Search
Close this search box.

危险品包装标识

危险品包装标识 对危险品的识别管理及警示放射性物品 腐蚀品 爆炸品 易燃气体 不燃气体 有毒气体 易燃液体

请注意:货物交货时间。

PAGE:884

危险品包装标识

对危险品的识别管理及警示

  • A 为大尺寸标志;B 小型标签,应用极广。

技术参数

化学品通用标签

提醒工作人员注意安全隐患

技术参数

化学品指示挂牌

区分化学品类别及使用状态

  • 挂牌均有加固黄铜挂眼,适用于大多数挂锁。

技术参数

化学品警示标志

兼具实用性及多用性

技术参数

危险品包装标识
20112452 20117163 20117164 20117162 20112454 20117193 20117194 20117192 20112453 20117178 20117179 20117177 20112455 20117196 20117197 20117195 20112456 20117199 20117200 20117198 20112457 20117145 20117146 20117144 20112438 20117142 20117143 20117141 20112437 20117138 20117139 20117140 20112439 20117148 20117149 20117147 20112440 20117151 20117152 20117150 20112441 20117154 20117155 20117153 20112442 20117157 20117158 20117156 20112443 20117160 20117161 20117159 20112444 20117166 20117167 20117165 20112445 20117169 20117170 20117168 20112446 20117172 20117173 20117171 20112447 20117175 20117176 20117174 20112448 20117181 20117182 20117180 20112449 20117184 20117185 20117183 20112450 20117187 20117188 20117186 20112451 20117190 20117191 20117189
化学品通用标签
20116607 20116609 20116608 20116611 20116614 20116615 20116610 20116616
化学品指示挂牌
20117443 20117457 20117463 20117464 20117470 20117449 20117444 20117452
化学品警示标志
20116477 20116478 20116581 20116582 20116557 20116558 20116509 20116510 20116515 20116516 20116539 20116540

应用场景

更多技术规格

查看更清晰、更精美的技术规格页。

NOKO 安全 危险品标识

技术支持

了解 NOKO 支持团队的建议和回答。

认证标识

专项机构认证生产工厂。

1年质量保证

作为专业的分销商

我们提供 80,000 种质优商品。

作为专业的制造商

设计与质量,一切从设计开始。

免费送货

享受免费送货上门服务,还可在结账时查看送达日期。

信用额度

符合条件的企业用户可选择
灵活的付款方式。

获得购买帮助

有问题吗?进行在线交流,或致电 NOKO 专家: 400-888-3018

NOKO 得到了业界领先公司的信赖

8/ top 10
仓储物流公司
7/ top 10
石油化工公司
7/ top 10
工业工程公司
7/ top 10
精益制造公司
5/ top 10
汽车与电子公司
5/ top 10
造船与重工公司
5/ top 10
食品饮料公司
5/ top 10
实验室及医疗公司

截至 2024 年 7 月

保持联系

注册我们的新闻通讯,以接收定制的产品新闻,更新和特别邀请。

滚动至顶部
关注"NOKO"微信号
关注 "NOKO" 微信号
NOKO 安全 危险品标识

订阅NOKO新闻

欢迎使用电子邮件订阅 NOKO 新闻通讯。

本网站受reCAPTCHA保护,并适用Google 隐私政策和服务条款。